COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana Buka ya Morutwana Mophato wa 12 (1 year) Enhanced Digital Edition

EPUB 9781316285893
Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana Buka ya Morutwana Mophato wa 12 (1 year) Enhanced Digital Edition
Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana ke metseletsele ya dibuka tse di kwaletsweng barutabana le barutwana ba Setswana mo Sekgamung sa Dithuto tse Dikgolwane (FET). Dibuka tse, di kwadilwe ka maitemogelo le bokgoni go arabela ditlhokego tsa meetlo, melawana, diteng le dikgono tse solofelwang ke Pegelo ya Pholisi ya Bosetshaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo. Buka ya Morutabana: E rulagantswe ka matsetseleko go kgontsha morutabana go fitlhelela diteng tse di maleba bonolo. E humile ka dikarabo tse di tshitshintsweng, diruboriki le ditsibogelo tse dingwe tse di maleba tsa ditirwana ka kakaretso. E kaela morutabana kgato ka kgato ka fa dithuto di ka tsamaisiwang ka gone. E thusa morutabana go busetsa boleng jwa ngwana wa Motswana ka go mo ruta meetlo, ngwao le setso. Ke letlhomeso le morutabana a ka agelelang dithuto le ditirwana tse dingwe tse di etleetsang dikgono tsa go reetsa le go bua, go buisa le go lebelela, go kwala le go tlhagisa go tsenyeleditswe thutapuo ka matsetseleko. Buka ya Morutwana: E humile ka ditirwana tse di rotloetsang morutwana go akanya le go tsosolosa kgatlhego ya go itse, go dirisa le go ikgantsha ka puo ya Setswana. E na le kitsokakaretso e e rulagantsweng ka botswerere go ruta ngwao le setso, go aga botho jo bo feletseng jwa ngwana wa mmala wa sebilo. E humile thutapuo go tlhokotsa tirisopuo e e lolameng. Ditlhangwa di tlhophilwe sentle go lebeletswe ditiragalo tsa maloba le tsa seseng. E humile ka dikao tsa ditlhatlhobo le mefuta mengwe ya ditekanyetso go ya ka Lenaane la Tekanyetso. (Study & Master Setswana Home Language Grade 12 Learner's Book CAPS).
School Language Education & Reference
Prescribed
Curriculum: CAPS
Subject: Language
Grade: 12