COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

The Cambridge Mathematics Dicitonary for Schools (isiZulu) Digital Edition

EPUB 9781316389386
The Cambridge Mathematics Dicitonary for Schools (isiZulu) Digital Edition
Isichazamazwi Sezibalo Sezikole sase-Cambridge sizoba yithuluzi lokuthululelana ngolwazi oluwusizo oludingeka kakhulu edesikini lomfundi ngamunye, noluzokwesekela ukuqonda kwabo amatemu amasha ahlala njalo ethulwa ekilasini lezibalo. Inhloso yababhali, okunguKaren Press neProject for the Study of Alternative Education in South Africa (i-PRAESA), kwakuwukubhekelela wonke amatemu ezibalo adingeka ekilasini Lamazinga Aphakathi Nendawo kanye Nawasebekhulile futhi lokhu bakwenze ngendlela ethokozisayo, enokwakha nenobungani nomfundi. Incwadi kwayona uqobo ibhalwe ngolimi olu nyeleleka kalula kubafundi abaneminyaka yobudala esukela kweyi-10 kuya kweyi-15. Izincazelo zezimo kanye namagama ezibalo kuchazwe kusetshenziswa izibonelo zaseNingizimu Afrika ngokuyiqiniso futhi kuphinde kwasetshenziswa nezithombe ukuqinisa ukuqondwa kwezimo ezichaziwe.
Prescribed
Curriculum: No Curriculum
Subject: None
Grade: