COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa Ibanga loku-1 Isikhokelo Sikatitshala

EPUB 9781316663141
Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa Ibanga loku-1 Isikhokelo Sikatitshala
I-Study & Master Incindi Yolwini LwesiXhosa isisifundo esipheleleyo solwimi lwegumbi lokufundela lweSigaba seSiseko, kwaye sinika abafundi isiseko esinokubakho abanokuthi bazakhele kuso izakhono zolwimi. Incwadi Yomfundi epheleleyo: Inika lonke ulwazi nezakhono ezifunwa yiCAPS; Ibhalwe ngobuchule ukuze wonke umfundi akwazi ukufi kelela kuyo kwaye akwazi nokuzifundela ngaphandle kokufundiswa ngutitshala; Iqulethe amabali amnandi nanika umdla kwaye ayafundisa; Imifanekiso esencwadini ivuselela umdla nokucinga; Kukho uhlolo olusesikweni nolungekho sikweni. Incwadi Yokusebenzela enomongo: Yomeleza Incwadi Yomfundi; Umfundi uza kufumana imisebenzi efuna ukuba acingisise kwaye asebenzise izakhono zakhe ekuphenduleni imisebenzi eyahlukeneyo. Isikhokelo Sikatitshala esiqulethe izixhobo zokufundisa: Ixhobisa utitshala ngeendlela zokufundisa isifundo ngasinye; Ikwanika neempendulo ezibuzwe kwiNcwadi Yomfundi; Ufumana zonke iimpendulo zohlolo olusesikweni nolungekho sikweni; Kubalulekile ke ngoko ukuba utitshala azisebenzise zontathu ezi ncwadi.""
Prescribed
Curriculum: CAPS
Subject: Language
Grade: 1